СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК № 222/25.04.2023 г.
КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ
С адрес: гр. София ул. Козяк № 21, вх. А, ет.1, ап.2

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставянето на настоящето съобщение в Община Шабла на адрес гр. Шабла, ул. Равно поле 35, ет. 1, стая 109 при Маргарита Йорданова – ст. експерт „ДПДО“ от 8,00 до 17,00 часа за връчване на Акт за установяване на задължения № 5808000464-1/23.09.2020 г.
В случай, че не се явите в законоустановения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. Ще бъдат предприети последващи действия по реда на ДОПК съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

Съобщението важи за периода от 25.04.2023г. до 10.05.2023г.

Дата на поставяне на съобщението: 25.04.2023 г.
Г.Семерджиева:                           М.Йорданова:
/подпис/                                        /подпис/

Дата на сваляне на съобщението: 10.05.2023 г.
Г.Семерджиева:                          М.Йорданова:
/подпис/                                       /подпис/

Валидно до: 10.05.2023 г.