Община Шабла на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ събирателен газопровод /шлейф/ от устието на сондажк-261 до устието на сондажк-262, което съвпада с началото на съществуващ газопровод на сондаж к-243 Дуранкулак, изграждане на газопровод от съществуващ, сондаж к-243 Дуранкулак до газозарядна станция в с.Дуранкулак, община Шабла с определено трасе  :

– имот с идентификатор 24102.13.454 по КККР на с. Дуранкулак – общинска частна собственост;

– имот с идентификатор 24102.13.457 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване – местен път)- общинска публична собственост;

– имот с идентификатор 24102.13.458 по КККР на с.Дуранкулак (с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път)- общинска публична собственост.

– имот с идентификатор 24102.23.72 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване – местен път)- общинска публична собственост;

– имот с идентификатор 24102.39.55 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение)- общинска частна собственост;

– имот с идентификатор 24102.40.22 по КККР на с. Дуранкулак (с начин на трайно ползване –  път-републиканска пътна мрежа)- държавна собственост;

– имот с идентификатор 24102.11.138 по КККР на с. Дуранкулак(с начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение)- общинска частна собственост;

– имот с идентификатор 24102.39.139 по КККР на с. Дуранкулак(с начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение)- общинска частна собственост

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и архитектура” при Община Шабла и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до Общинска администрация Шабла.

 Обнародвано в Държавен вестник бр. 6 от 21.01.2020 г.

Scan1