Проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“, финансиран по Административен договор за БФП № BGENERGY-2.001-0028-C01 от 15.09.2021 г., който се осъществи по Процедура  BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014-2021 г.
Проектът имаше за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, което доведе до подобряване на условията на живот на населението, както и постигане на следните резултати:
–    Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Шабла;
–    Намаляване на емисиите на парникови газове;
–    Намаляване на енергийните разходи на общината;
–    Подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;
–    Подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време;
–    Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
–    Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
Проектното предложение предвиждаше изпълнението на мерки за енергоспестяване, предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление в гр. Шабла, включващи: подмяна на осветители, въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ, изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението, изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението, изграждане на фотоволтаична система и др.
Проектът бе изпълнен в сътрудничество с партньор от Норвегия – Сдружение „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION“, който подпомагаше и подкрепяше Община Шабла с обмяна на опит, знания и най-добри практики. Срокът за реализация на проекта бе 18 месеца. Първоначално одобрената обща стойност бе в размер на 531 977,87 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Отчетената стойност по проекта бе в размер на 525 321,12 лв. с ДДС, като той бе изпълнен в срок.