На заседание на Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда се прие решение да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ, чрез трансфер по ЗДБРБ 2020 г. в размер до 1 886 396,95 лв. с ДДС за изпълнение на проект на община Шабла с наименование „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, общ. Шабла“

Основната цел на проекта е „изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в с.Дуранкулак“. По този начин ще се постигне устойчиво развитие на с.Дуранкулак и като цяло на Общината и ще се уеднаквят стандартите по отношение на водопроводната инфраструктура между община Шабла и другите големи агломерационни ареали.  Освен това значимостта на настоящия проект е свързана най-вече със задоволяване нуждите на потребителите от с. Дуранкулак от вода с питейни качества и е с приоритет на питейно-битовото водоснабдяване на населението. Към настоящият момент предстои подготовка на тръжната документация за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и съответно обявяването й.