1.    Въпрос: Как мога да получа информация за предоставяните административни услуги?

Отговор: Информация за предоставяните от Община Шабла услуги може да бъде получена от:
•    Центъра за административно обслужване на телефон: 05743 45-88;
•    звено за администриране на местни данъци и такси на телефон: 05743/40-45;
•    информационни табла до Центъра за административно обслужване и звено за администриране на местни данъци и такси на адрес гр. Шабла – 9680, ул. Равно поле № 35;
•    рубрика “Административно обслужване” на официалната страница на Община Шабла в интернет: https://shabla.bg/
Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в звената за административно обслужване, както и на официалната страница на Община Шабла в интернет: https://shabla.bg/

2.    Въпрос: Какво е работното време на Центъра за административно обслужване?

Отговор: Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване от 08,00 ч. до 17,00 ч.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава при условията на чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

3.    Въпрос: Кой е приемния ден на Кмета на община и как да си запиша час за среща?

Отговор:
Приемен ден: понеделник от  14:00 до 16:00 часа
Кабинет: Сградата на Общинска администрация Шабла, стая 207
Тел: 05743/ 41 45, Факс: 05743/ 42 04, GSM: 0882 299038

4. Въпрос: Как и къде мога да подам сигнал с оплакване/похвала?

Отговор: Сигнал с оплакване/похвала във връзка с административното обслужване, незаконни, неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията можете да подадете на официалния сайт на община Шабла https://shabla.bg/, писмено на адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №35 или на електронен адрес :[email protected], [email protected]
Уведомявайте ни за нередностите, както и за добре свършената работа от нашите служители!
Ако гражданите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Подайте писмено сигнал!

5.    Въпрос: Къде мога да получа информация за решенията на Общинския съвет?

Отговор: Информация за решенията на Общински съвет – гр. Шабла можете да получите в стая № 106 на ет. I в сградата на Община Шабла на адрес гр. Шабла – 9680, ул. „Равно поле“ № 35 или от сайта на Община Шабла в интернет рубрика „Общински съвет“, подрубрика „Решения“

6.    Въпрос:  Къде са публикувани банковите сметки на община ШАБЛА?

Отговор: Информацията е достъпна на официалния сайт на община Шабла -https://shabla.bg/ в рубрика банкови сметки на община Шабла