За контакт:

Адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №37

E-mail: [email protected]

тел.:05743/42-14

Дарина Йорданова- директор, GSM 0882355402

Работно време:

понеделник-петък от 08.00ч. до 17.00ч.; почивка 12.00ч. до 13.00ч.

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ е разкрит през 2009г., държавно делегирана дейност с капацитет 30 човека. Представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.. Ползването на услугата се извършва срещу заплащане. Децата до 18 години ползват услугата безплатно.

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и възрастни от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

Мултидисциплинарният екип включва следните квалифицирани специалисти: социален работник, трудотерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра, психолог и директор.

Основни цели на ЦСРИ: Създаване на възможности за подобряване качеството на живот чрез включване в комплексни рехабилитационни услуги; Подкрепа на  всеки  потребител  за развитие на адаптивни, битови и социални умения и пълноценно включване в общността; Насърчаване на потребителите за развитие на личностните качества и стимулиране на позитивно мислене и качествено общуване; Постоянна и качествена грижа на  лица и деца и техните семейства.

Предоставяни услуги:

  1. Социално консултиране и социална рехабилитация
  2. Занимателна, поведенческа и личностна  трудотерапия
  3. Двигателна рехабилитация
  4. Медицински профилактика
  5. Психотерапевтична работа
  6. Организация на свободното време и умения за социално включване

Кой може да потърси подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция?

  • Деца и лица с увреждания с определен % инвалидност;
  • Възрастни, нуждаещи се от мерки за социално включване и рехабилитация;
  • Лица и деца с временни физически затруднения, следствие на претърпяна травма.

За да бъдете потребител на социалната услуга „ЦСРИ“ е необходимо да подадете заявление в Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Каварна