За контакт:


Адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 37

E-mail: [email protected]

Тел: 0882 116 299

Вр.и.д. Христина Радева-Стоицева – директор

Работно време на ЦОП:
Преди обяд от 08:00 ч. – 12:00 ч.
След обяд  от 13:00 ч. – 17.00 ч.
Почивен ден: събота и неделя


Център за обществена подкрепа гр. Шабла /ЦОП/ предоставя комплекс от социални услуги в общността, насочени към подпомагане на деца в риск от 0г. до 18г.и техните семейства, с цел осигуряване на ефективен достъп до високорискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широка общественост при реализиране на услугите и дейностите по закрила на децата. Основни акценти в дейността на Центъра са грижата за децата, тяхното пълноценно израстване и намаляване риска на прояви на девиация и делинквентност. Предоставяните социални услуги в Центъра са безплатни за потребителите.
Целевите групи на ЦОП са определени според набелязаните потребности и установени ограничения в района.

В Център за обществена подкрепа се предлагат следните услуги:

 • Социално консултиране;
 • Посредничество;
 • Образователна подкрепа;
 • Логопедична работа;
 • Психологична работа;
 • Социална работа с деца с увреждания;
 • Социална работа със семейства с деца в риск;
 • Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране и неглижиране;
 • Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства /превенция на отклоняващо се поведение/;
 • „Семейна подкрепа“.

Целеви групи – деца и семейства в риск, живеещи на територията на Община Шабла:
– Деца в неравностойно социално положение;
– Семейства, при които има риск да изоставят децата си;
– Деца и младежи от специализирани институции за деца;
– Деца в риск от отпадане от образователната система;
– Деца с прояви на отклоняващо се поведение;
– Деца, пострадали от насилие;
– Деца с увреждания и др.

В ЦОП – град Шабла, социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят на базата на ясни критерии и процедури:
– Направление и/или Заповед от Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел «Закрила на детето».
– Заявление и насочване от други институции и организации: специализирани институции за деца, МКБППМН, ДПС, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.;
– Заявление от клиенти, които не са в риск, при идентифициране на нужда от подкрепа, могат да ползват социални услуги по свой избор – без Направление от ДСП (т.нар. самозаявили се клиенти).