За контакт:


Адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 37

E-mail: [email protected]

Тел: 0882 116 299

Вр.и.д. Христина Радева-Стоицева – директор

Работно време на ЦОП:
Преди обяд от 08:00 ч. – 12:00 ч.
След обяд  от 13:00 ч. – 17.00 ч.
Почивен ден: събота и неделя


Център за обществена подкрепа гр. Шабла /ЦОП/ предоставя комплекс от социални услуги в общността, насочени към подпомагане на деца в риск от 0г. до 18г.и техните семейства, с цел осигуряване на ефективен достъп до високорискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широка общественост при реализиране на услугите и дейностите по закрила на децата. Основни акценти в дейността на Центъра са грижата за децата, тяхното пълноценно израстване и намаляване риска на прояви на девиация и делинквентност. Предоставяните социални услуги в Центъра са безплатни за потребителите.
Целевите групи на ЦОП са определени според набелязаните потребности и установени ограничения в района.

В Център за обществена подкрепа се предлагат следните услуги:

 • Социално консултиране;
 • Посредничество;
 • Образователна подкрепа;
 • Логопедична работа;
 • Психологична работа;
 • Социална работа с деца с увреждания;
 • Социална работа със семейства с деца в риск;
 • Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране и неглижиране;
 • Обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства /превенция на отклоняващо се поведение/;
 • „Семейна подкрепа“.

Целеви групи – деца и семейства в риск, живеещи на територията на Община Шабла:
-Деца в неравностойно социално положение;
-Семейства, при които има риск да изоставят децата си;
-Деца и младежи от специализирани институции за деца;
-Деца в риск от отпадане от образователната система;
-Деца с прояви на отклоняващо се поведение;
-Деца, пострадали от насилие;
-Деца с увреждания и др.

В ЦОП – град Шабла, социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят на базата на ясни критерии и процедури:
-Направление и/или Заповед от Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел «Закрила на детето».
-Заявление и насочване от други институции и организации: специализирани институции за деца, МКБППМН, ДПС, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.;
-Заявление от клиенти, които не са в риск, при идентифициране на нужда от подкрепа, могат да ползват социални услуги по свой избор – без Направление от ДСП (т.нар. самозаявили се клиенти).

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }