В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уведомява:
1. На 22 и 23 юли 2021 г., от 05.00 до 10.00 ч. и от 19.00 до 21.30 ч. ще се проведе третиране на кестенови насаждения с продукт за растителна защита/препарат – Димилин 48 СК – 0.04 % и Акарзин – 0.02 %. Третирането ще се извършва срещу вредител листоминиращ кестенов молец.
2. Подлежащите на третиране площи са кестеновите насаждения в гр. Шабла – централна градска част, Зелен образователен център, градски парк, гробищен парк и автосервиз на ул. „Равно поле” № 3 и в с. Крапец – централна улица.
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата с Разрешение № 0044 – ПРЗ/ 28.05.2003 г., издание: 2/ 30.10.2017 г. от Министерство на земеделието, храните и горите.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор «ДДД-1» ООД.
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
Кмет на община Шабла