В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Шабла уведомява:
1. На 27, 28 и 29 април 2021 г., от 07.00 до 10.00 ч. ще се извърши дезаакризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла и с. Горун, община Шабла. Ще се прилага препарата БАНДИТ 10 ЕВ – 0,1 %.
2. Подлежащите на третиране площи са централна градска част, градски парк и градски стадион в гр. Шабла и зелени площи по ул. „Втора“, ул. „Пета“ и ул. „Осма“ в с. Горун, община Шабла.
3. Продуктът е биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2018 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор «ДДД-1» ООД.