В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и Предписание № ЗП-02-5/ 01.03.2024 г. на РЗИ Добрич, Община Шабла уведомява:
1. На 31 май 2024 г. ще се извърши дезакаризация на общински зелени площи срещу кърлежи в гр. Шабла.
2. Подлежащите на третиране места са общински зелени площи в кв. „Свобода“, гр. Шабла.
3. Продуктът, който ще се прилага, е Бандит 10ЕВ – биоцид, разрешен за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара биоциди за 2024 г. Притежава информационен лист според Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. За изпълнители на пръскането са определени със сключен договор „Буболечкоубийци – 1” ЕООД.