На основание чл.26, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, община Шабла уведомява заинтересованите лица, че във връзка със Заявление с вх. № УТ-43/26-01.2021 год. от „Електроенергиен оператор“ ЕАД гр. София, открива процедура по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията за определяне размера на обезщетение, засегнати от изграждането на обект: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Дропла от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла. Цитирания електропровод преминава през землищата на гр. Шабла; с. Горичане и с. Пролез.
Настоящото уведомление се публикува на интернет страницата на община Шабла, на видно място в сградата на Общината, както и във всички кметства, през чиято територия преминава трасето на електропровода.
Приложение: Ситуация на трасето на електропровода.

Публикувано на 09.02.2021 г.

Схема на електропровода