Общинска администрация тр.Шабла на основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.70, ал.1 от НРПУРОИ и решение на Общински съвет гр. Шабла № 239/30.03.2017г., обявява публичен търг за отдаване под наем на помещение – стоматологичен кабинет с площ 25 кв.м. Помещението се намира на втори етаж в сграда „Бивша поликлиника” с ПИ 83017.504.4305.3.4 по КК на гр. Шабла с административен адрес ул. „Равно поле” 37.

Срок на договора за наем – 5 години.

Дата на публично оповестеният търг – 10:00 часа на 20.04.2017 г.

Начална тръжна цена – 1.60 лв./кв.м или общо 40 лв. с ДДС

Стойност на конкурсна документация – 20 лв. Получава се в стая 106 в сградата на общината, след представяне на документ за закупуване.

Депозитна вноска за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна месечна наемна цена и се внася по сметка BG64 CECB 9790 3347 2437 00,  BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД до 18.04.2017 г. до 15:00 часа.

 

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.