Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47, ал.1; чл.95, ал.1 и чл.97, ал.1 от НРПУРОИ, Решение № 34/28.12.2023 г. на Общински съвет гр.Шабла и Заповед № РД-04-31/29.01.2024 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот – частна общинска собственост:
№ по ред – 1
Решение на Общински съвет гр.Шабла – 34/28.12.2023 г.
Имот – ПИ 83017.503.412, УПИ Х, кв.128
Местонахождение /населено място/ – гр. Шабла
Площ кв.м – 1434 кв.м.
Начална тръжна цена /лева/ без ДДС – 38 847,00 лв.
Депозитна вноска /лева/ – 7 769,40 лв.

Търгът   ще  се проведе на 22.02.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр.Шабла.
Стойността на тръжната документация е 60,00 /шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 16:00 часа на 20.02.2024 г.
Получаването на тръжната документация става в стая 106 на Общината от 12.02.2024 г. до 16:00 часа на 20.02.2024 г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 12.02.2024 г. до 20.02.2024 г. от 13:00 до 16:00 часа.
Депозитната вноска за участие в търга е 20% от обявената начална тръжна цена и се внася по сметка : BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД до 16:00 часа на 20.02.2024 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 20.02.2024 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел.05743/40-45, вътр.108

обява продажба Шабла 503.412