Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 597/16.08.2019 г. по Протокол № 60 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-427/04.09.2019г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на земеделска земя с идентификатор ПИ 10032.20.10 по кадастралната карта на с.Ваклино с площ 31 594 кв.м.

Началната конкурсна цена на имота е в размер на 96 362.00/ деветдесет и шест хиляди триста шестдесет и два 0.00/лева.
Търгът ще се проведе на 25.09.2019 г. /сряда/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 24.09.2019 г.
Получаването на документацията за участие в търга става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 16.09.2019 до 24.09.2019 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% или 19 272.40лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 24.09.2019г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 16.09.2019г. до 17:00 часа на 24.09.2019 г.

До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
 Заявление за участие
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието на имота /по образец/
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
 Декларация за оглед на имота
 Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал
 Документ за внесен депозит – оригинал
 Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 02.10.2019 г. от 09:30 ч.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% или 19 272.40лв. от началната цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 60.00 лв./шестдесет лева/ и се заплаща в служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 01.10.2019г.
Получаването на тръжна документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на терените всеки работен ден от 26.09.2019г. до 01.10.2019г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108