Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 302/30.12.2021г. по Протокол №37 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-179/08.04.2022г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:
Лек автомобил Опел Зафира с рег. номер ТХ0340ХН, цвят сив металик, с начална тръжна цена 565лв. /петстотин шестдесет и пет лева/без ДДС.
Лек автомобил Сеат Кордоба с рег. номер ТХ5255ХА, цвят светлосив металик, с начална тръжна цена 1100лв. /хиляда и сто лева/без ДДС.
Верижен трактор ДТ-75МВР с рег. номер ТХ05870, с начална тръжна цена 3000лв. /три хиляди лева/без ДДС.
Търгът ще се проведе на 28.04.2022г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 10,00 лв./десет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 26.04.2022г.
Получаването на документацията за участие в търга става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на активите всеки работен ден от 15.04.2022г. до 26.04.2022г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната цена и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 26.04.2022г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 15.04.2022г. до 17:00 часа на 26.04.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.