Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 139/10.06.2024г. и Заповед № РД-04-312/24.06.2024г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2024-2025г. Списъците с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Начална тръжна цена за наем на земеделска земя 117.79лв./дка за всички имоти в Приложение 1 и 81.79лв./дка за всички имоти в Приложение 2.
Търгът ще се проведе на 11.07.2024г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 10.07.2024г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 26.06.2024г. до 17:00 часа на 10.07.2024г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 26.06.2024г. до 10.07.2024г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 10.07.2024г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 26.06.2024г. до 17:00 часа на 10.07.2024г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, насрочвам втори търг на 18.07.2024г. от 11:30 часа при същите ред и условия.
Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще се обяви на 12.07.2024г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 17.07.2024г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 17.07.2024г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2024г. до 17.07.2024г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2024г. до 17:00 часа на 17.07.2024г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.

Приложение 1

Приложение 2

Ред и условия

Проекто договор