Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 495/07.03.2023г. и Заповед № РД-04-357/14.07.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване, за отдаване под аренда на земеделска земя – овощни градини за срок от 10 стопански години, за следните имоти:
ПИ 83017.31.151 – 15.311дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
ПИ 83017.40.37 – 10.822дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
ПИ 27108.1.19 – 58.382дка с начална тръжна цена 90лв./дка годишно
Търгът ще се проведе на 03.08.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 от 24.07.2023г. до 17:00 ч. на 02.08.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 24.07.2023г. до 02.08.2023г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.07.2023г. до 17:00 часа на 02.08.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108