Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 538/04.05.2023г. и Заповед № РД-04-277/08.06.2023г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2023-2024г. Списъците с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.
Начална тръжна цена за наем на земеделска земя 115лв./дка за всички имоти в Приложение 1 и 80лв./дка за всички имоти в Приложение 2.
Търгът ще се проведе на 06.07.2023г. от 11:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.07.2023г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.07.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 30.06.2023г. до 05.07.2023г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 30.06.2023г. до 17:00 часа на 05.07.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108

Приложение 1

Приложение 2