Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл., чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 363/ 31.05.2022г. и Заповед № РД-04-324/28.06.2022г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в регулация, ПИ 24102.501.310 по КК на с.Дуранкулак с площ 2548кв.м., за срок от 10/десет/ стопански години.
Търгът ще се проведе на 21.07.2022г. /четвъртък/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Начална тръжна цена – 101.92 лв. с ДДС годишно.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 20.07.2022г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 12.07.2022г. до 20.07.2022г. от 13:00ч. до 16:00ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 12.07.2022г. до 17:00 часа на 20.07.2022г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108