Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл., чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 131/ 03.09.2020г. и Заповед № РД-04-428/24.09.2020 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени в регулация за обработване  за срок от 3 /три/ стопански години. Списъкът с обявените на търг имоти е достъпен на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Начална тръжна цена – 40.00 лв./дка с ДДС годишно.

Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 14.10.2020г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 14.10.2020г.

Оглед на имотите всеки работен ден от 05.10.2020г. до 14.10.2020г. от 13:00ч. до 16:00ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 06.07.2020г. до 17:00 часа на 14.10.2020г.

При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 29.10.2020 г. от 09:30 часа.

Списък с всички ненаети имоти след провеждане на първия търг ще бъде обявен на 19.10.2020г. на интернет адрес: www.shabla.bg в раздел Търгове.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 28.10.2020г.

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 28.10.2020г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 19.10.2020 до 28.10.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 19.10.2020г. до 17:00 часа на 28.10.2020г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108