Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 592/ 16.08.2019г. и Заповед № РД-04-429/04.09.2019 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя, за срок от 10 стопански години, както следва:
ПИ 16095.36.1 – 4.493 дка – 80.00лв./дка годишно;
ПИ 16095.17.82 – 25.912 дка – 80.00лв./дка годишно.
Договорите за аренда подлежат на актуализиране в случай, че средното годишно рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година е по-високо от договорената стойност
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 24.09.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 16.09.2019 до 24.09.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 24.09.2019 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 16.09.2019г. до 17:00 часа на 24.09.2019 г.
До участие не се допускат кандидати, които не са подали някой от следните документи:
 Заявление за участие
 Удостоверение за регистрация на фирмата /при необходимост/
 Декларация, че е запознат с тръжните условия и състоянието на имота /по образец/
 Декларация, че не се намира в производство, нито е обявено в несъстоятелност или ликвидация
 Декларация за оглед на имота
 Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал
 Документ за внесен депозит – оригинал

Нотариално заверено пълномощно /ако се представлява от друго лице/
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени имоти, насрочвам втори търг на 02.10.2019 г. от 11:30 часа при същите ред и условия.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 01.10.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 26.09.2019 до 01.10.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 26.09.2019г. до 17:00 часа на 01.10.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108