Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 417/ 30.05.2018г. и Заповед № РД-04-247/22.06.2018 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Пролез, както следва:

ПИ 58596.28.52 – 21.264 дка
ПИ 58596.31.146 –367.736 дка
ПИ 58596.36.160 – 0.554 дка
ПИ 58596.36.161 – 10.037 дка
ПИ 58596.36.162 – 0.476 дка
ПИ 58596.36.163 – 0.899 дка
ПИ 58596.36.164 – 47.729 дка
ПИ 58596.36.167 – 90.328 дка

Имотите се отдават за срок от 2/две/ стопански години 2018-2019г. и 2019-2020г.
Начална тръжна цена за годишен наем на 1 дка – 80.00 лв/дка
Търгът ще се проведе на 11.07.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 15:00 ч. на 10.07.2018г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG 64 СЕСВ 9790 3347 2437 00, BIC: СЕСВ ВG SF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 10.07.2018г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 04.07.2018 до 10.07.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 05.07.2018г. до 15:00 часа на 10.07.2018 г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 18.07.2018 г. от 9:30 часа при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108