Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл. 41, ал.1 и ал.2 от ЗГ; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет – Шабла № 98/12.06.2020г. и Заповед № РД-04-301/14.07.2020 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване на ПИ 17275.28.154 по КК на с.Горун, с площ 65.018дка, начин на трайно ползване –  изоставено трайно насаждение, за срок от 5 години. Начална тръжна цена – 65лв./дка годишно.

Търгът ще се проведе на 06.08.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 05.08.2020г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 05.08.2020г.

Оглед на имотите всеки работен ден от 27.07.2020г. до 05.08.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 27.07.2020г. до 17:00 часа на 05.08.2020г.

При неявяване на кандидати  се насрочва втори търг на 18.08.2020 г. от 09:30 часа.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 17.08.2020г.

Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 17.08.2020г.

Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на имотите всеки работен ден от 10.08.2020 до 17.08.2020г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 10.08.2020г. до 17:00 часа на 17.08.2020г.

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108