Общинска администрация гр.Шабла на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.46, чл.47, ал.1, чл.93, ал.1, т.2 и чл.95, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 511/06.04.2023 г. по Протокол №58 на Общински съвет гр. Шабла и Заповед № РД-04-202/04.05.2023 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за продажба на:
 СОС 83017.502.2372.1.2, представляващ II-ри етаж от сграда с идентификатор 83017.502.2372.1 по кадастралната карта на гр.Шабла, с площ 203.40кв.м и 31.9445% прилежащи общи части на сградата, с начална тръжна цена 77 425,00 лв. без ДДС
 СОС 83017.502.2372.1.3, представляващ III-ти етаж от сграда с идентификатор 83017.502.2372.1 по кадастралната карта на гр.Шабла, с площ 203.40кв.м и 31.9445% прилежащи общи части на сградата, с начална тръжна цена 66 650,00 лв. без ДДС
Търгът ще се проведе на 25.05.2023 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията за участие в търга е 60,00 лв./шестдесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 23.05.2023 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 15.05.2023 г. до 23.05.2023 г. след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 15.05.2023 г. до 23.05.2023 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от посочената начална тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 23.05.2023 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.01.2022 г. до 17:00 часа на 23.05.2023 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.