Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.2 от ЗОС; чл.24, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 464/29.11.2022г. и Заповед № РД-04-23/12.01.2023г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект с идентификатор 83017.502.2280.3.2 със ЗП 9.61кв.м по КК на гр.Шабла, находящ се на Градски пазар – Шабла..
Търгът ще се проведе на 02.02.2023г. /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Помещението се отдава за срок от 5 /пет/ години.
Началната тръжна цена е 24.03/двадесет и четири 0.03/лв. с ДДС на месец.
Стойността на тръжната документация е 10.00/десет/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 31.01.2023г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, от 23.01.2023г. до 31.01.2023г., след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имота всеки работен ден от 23.01.2023г. до 31.01.2023г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20% от началната тръжна цена на имота и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 31.01.2023г.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 23.01.2023г. до 17:00 часа на 31.01.2023г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108