Общинска служба по земеделие гр.Шабла съобщава, че на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри на имотите на всички  16бр. землища на общината, като същите са на разположение в ОСЗ. На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на регистрите могат да се правят в срок до 15.08.2020г.