Община Шабла на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-04-05 от 03.01.2019 г. на кмета на община Шабла е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, ІV, VІІ, ХІІІ и УПИ ХІV част от кв.140 по плана на гр.Шабла, община Шабла, област Добрич. Заинтересованите може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и архитектура”.
В 14 дневен срок от съобщението, да направят писменни възражения чрез Общинска администрация Шабла до Административен съд гр.Добрич
08.01.2019г.