На основание чл. 95, ал. 1, изр. 3 от Закона за опазване на околната среда, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ83017.12.5, гр. Шабла, за капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54756 дка“, с възложител: М. Тонкова.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.05.2019 г.
Публикувано на 09.05.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение