На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с Възложител: „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Срокът за обществен достъп е за периода от 29 юли 2019 година до 12 август 2019 година включително.

 

Община Шабла

29.07.2019 г.

Информация за преценка ОВОС