На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план 504.153), с площ 6378 кв. м., урбанизирана територия, по плана на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с Възложител „НОРТ БЕЙ“ ООД, гр. Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 13 март 2019 година до 27 март 2019 година включително.

Община Шабла
13.03.2018 г.

DISK 7676