На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна сграда за почивна база със застроена площ от 105,80 кв. м., включваща два апартамента“ в урегулиран поземлен имот XI (поземлен имот с идентификатор: 83017.506.118), с площ 1694 кв. м., кв. 1, къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, с Възложител Ж. Желев, гр. София.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 27 август 2018 година до 10 септември 2018 година включително.

Община Шабла
27.08.2018 г.

Информация