На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за изготвено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и обслужващи цели – палатки върху дървени платформи и зона за свободно къмпингуване за каравани и палатки“ в ПИ 39493.31.168 и ПИ 39493.31.169, землище с. Крапец, община Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в сградата на кметството в с. Крапец и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 22 май 2018 година до 5 юни 2018 година включително.

Община Шабла
22.05.2018 г.

Информация за преценка на ОВОС