На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Шабла съобщава, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на видовете в Дуранкулашко езеро”, разположени в ПИ 24102.201.2, землище с. Дуранкулак, община Шабла, с Възложители „Сидом“ ООД, „Парк Резиденс Пирин“ АД и Донка Боянова Христова.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до постъпилата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в сградата кметството в с. Дуранкулак, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е от 16 до 30 април 2018 година включително.

Информация за преценка
Община Шабла
16.04.2018 г.