На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.30.188, с площ 2002 кв.м, земеделска територия, с НТП „Лозе“, местност „Шабленските лозя“, землище гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с цел напояване на 30 дка земеделски култури, с Възложител ЗП „Г. Георгиев“.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 9 до 23 ноември 2022 година включително.

Община Шабла
09.11.2022 г.

Информация за преценка ОВОС