На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ 30394.15.16, земеделска територия, с площ 78723 кв. м., НТП „Нива“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич с възложител: ЕТ „ТЕРА – НОНА ВАЛЕНТИНОВА“, с. Захари Стояново, община Шабла, област Добрич.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Захари Стояново, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 27 октомври до 10 ноември 2021 година включително.

Община Шабла
27.10.2021 г.

Информация за преценка ОВОС