На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение, свързано с „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец – ТК-1 „Георгиев – Крапец“, за напояване на земеделски култури (пипер)“ в поземлени имоти  с идентификатори: 39493.17.6, 39493.17.22, 39493.17.124 и 024029, с обща площ 130.033 дка, землище с. Крапец, община Шабла, област Добрич, с възложител: ЗП Василев, с. Крапец, община Шабла, област Добрич.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Крапец, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 22 февруари до 8 март 2021 година включително.

Община Шабла
22.02.2021 г.

Информация за преценка ОВОС