На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 „Атанасова – Шабла“ (С-8х), с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.37.25 и ПИ 83017.37.26, земеделска територия, с обща площ 51285 кв. м., НТП „Нива“, местност „Тарамбичовите градини“, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 30 декември 2020 до 14 януари 2021 година включително.

 

Община Шабла

30.12.2020 г.

Информация за преценка