На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла и кметство с. Дуранкулак, община Шабла, съобщават за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане в ПИ 24102.37.198, ПИ 24102.38.197 и водовземане от Дуранкулашкото езеро в землището на с. Дуранкулак, община Шабла“, с възложител „Кария фиш трейдинг“ ООД.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметство с. Дуранкулак, община Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни, от 8 до 22 октомври 2020 година включително.

Община Шабла
08.10.2020 г.

Информация за преценка необходимостта от ОВОС – продължение

Искане

Преценка за необходимостта от ОВОС