На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 72179.21.7, с обща площ 314,7 дка, земеделска територия, НТП „Нива“, землище с. Твърдица, община Шабла, с възложител: ЗП И. Баналиев.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Божаново, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 14 до 28 август 2020 година включително.
Община Шабла
14.08.2020 г.