На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) „Финеш-Пролез“, изграден в ПИ 58596.7.51, за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52, 58596.7.28 и 58596.7.29, с обща площ 149,007 дка, в землището на с. Пролез, община Шабла, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла и в кметско наместничество с. Пролез, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни, от 5 до 19 май 2020 година включително.

 

Община Шабла

05.05.2020 г.

Информация за преценка ОВОС