На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за изготвено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Аварийно възстановителни работи – корекция на сухо дере /изграждане на 230м открит облицован канал с правоъгълно сечение/ и изместване на водопровод в населено място: ул. „Първа“, село Черноморци, общ. Шабла“, с Възложител Община Шабла.
За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в сградата на кметството в с. Черноморци и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.
Срокът за обществен достъп е за периода от 12 до 26 декември 2018 година включително.

Община Шабла
12.12.2018 г.

Ситуация

Преценка ОВОС