На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Шабла съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя къщи за гости“ в ПИ 83017.503.3112, гр. Шабла и изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на по-горе цитирания имот в гр. Шабла, с Възложител Ж. Трошев.

За изясняване на обществения интерес е осигурен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чрез Интернет страницата на община Шабла, както и в Центъра за обслужване на граждани – ст. 106 на общинска администрация – Шабла, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, за срок от 14 дни – от 25.05.2021 г. до 07.06.2021 година включително.

 

Община Шабла

25.05.2021 г.

Информация за преценка ОВОС