На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, свързано с „Изграждане на десет броя къщи за гости“ в ПИ 83017.503.3112, гр. Шабла и изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на по-горе цитирания имот в гр. Шабла, с Възложител Ж. Трошев, гр. Шабла.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.04.2021 г.
Публикувано на 29.04.2021 г.

Допълнителна инфромация

Уведомление