На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на втори вятърен генератор“ в поземлен имот № 83017.31.53, площ 4089 кв. м., стар номер 031029, вид територия: урбанизирана, НТП: за ветроенергийно производство, с възложител: „Еко-Енерджи-2006“ ООД.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.04.2021 г.
Публикувано на 05.04.2021 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС