На основание чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на едно водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“ в ПИ 30394.501.522, с площ 24225 кв. м., урбанизирана територия, НТП „За стопански двор“, по КККР на с. Захари Стояново, община Шабла, с Възложител ЗКПУ „Захари Стоянов“.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.05.2023 г.

Публикувано на 17.05.2023 г.

Уведомление по чл. 4 от Наредбата за ОВОС