На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река“, с Възложител: Община град Добрич.
Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица до Община Шабла и МОСВ за срок от 14 дни, считано от 30.11.2021 г.
Публикувано на 29.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение