На основание  чл. 4, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Шабла съобщава за осигурен достъп до уведомление за реализацията на инвестиционно предложение, „Изграждане на девет едноетажни жилищни сгради“, свързано с изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ I, кв. 39, идентичен с ПИ 73780.501.165, урбанизирана територия, с площ 6315 кв. м., НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с. Тюленово, община Шабла, област Добрич,  с цел образуването на следните УПИ:

  • УПИ I-165 – с площ 3103 кв.м;
  • УПИ VI-общ. – с площ 456 кв.м;
  • УПИ VII-общ. – с площ 456 кв.м;
  • УПИ VIII-165 – с площ 447 кв.м;
  • УПИ IX-165 – с площ 420 кв.м;
  • УПИ X-165 – с площ 545 кв.м;
  • УПИ XI-165- с площ 481 кв.м;
  • УПИ XII-165- с площ 455 кв.м;
  • УПИ XIII- 165- с площ 478 кв.м.

с възложители Кръстева и Семерджиев.

Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (е-mail: [email protected], [email protected]) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.12.2021 г.

Публикувано на 21.12.2021 г.

Допълнителна информация

Уведомление за инвестиционно предложение