Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, обявява на заинтерeсуваните лица, че е изработен за ПУП – ПП /парцеларен план/ за линейна инфраструктура – трасе на външен  водопровод обслужващ поземлен имот 24102.201.2,  по КК на с.Дуранкулак,община Шабла с възложител „СИДОМ”ООД.
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писменни възражения,  предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105.