Община Шабла на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план регулация и застрояване/ за УПИ ХХІІ, ХХІІ, ХХІV и ХХV, част от кв.17 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла.
Подробният устройствен план може да бъде разгледан в Oбщинска администрация  Шабла, стая 105 /техническа служба/ и на официалната страница  на Oбщината.
В четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения  и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Шабла.