ОБЩИНА ШАБЛА, на основание чл. 149 ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадена заповед № 1/26.06.2020 г. към Разрешение за строеж № 35 от 30.09.2016 г. за строеж: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла“, променено със заповед № 1 от 10.04.2018 г., за допусната поправка на основание чл.62 ал.2 от АПК.
Необходимата информация заинтересoваните лица могат да получат в ст. 105 в сградата на общинска администрация – Шабла.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд-гр. Добрич по реда на АПК.